WYPRZEDAŻ do -50% + darmowa dostawa. Sprawdź >

Wybierz kategorię

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CCC KLUB

Drogi Kliencie,


dziękujemy za zainteresowanie naszym klubem. W każdej chwili możesz do nas dołączyć za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w naszych sklepach (pamiętaj, że musisz mieć skończone 16 lat). Potwierdzeniem członkostwa będzie karta, która pozwoli Ci cieszyć się korzyściami z uczestnictwa w klubie. Jego głównym założeniem jest zorientowanie na Ciebie jako Klubowicza - jeśli skończyłeś 18 lat zapoznajemy się z Twoimi zainteresowaniami, np. poprzez historie dokonywanych zakupów lub ulubionych modeli obuwia, co pozwala nam lepiej zrozumieć Twoje zwyczaje i oczekiwania, a następnie dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb.


Jako pełnoletni Klubowicz będziesz miał dostęp do dedykowanych, dopasowanych promocji, o których będziemy informować Cię np. mailowo lub smsem. Jeśli masz skończone 16 lat, ale nie jesteś jeszcze pełnoletni, możesz korzystać z CCC Klub w ograniczonym zakresie i dowiadywać się jedynie o ogólnych promocjach, przeznaczonych dla wszystkich naszych Klientów (nie będziemy analizować Twoich zainteresowań w celu dostosowywania do nich naszych ofert). CCC Klub zacznie przynosić Ci w pełni korzyści, w tym oparte na profilowaniu, gdy skończysz 18 lat. Oczywiście w każdym czasie możesz zrezygnować z klubu (w takim wypadku usuniemy Twoje dane osobowe).


Poniżej szczegółowo opisujemy zasady działania klubu. Przekazywane przez nas informacje mogą wydawać Ci się mocno drobiazgowe, jednak wymagają tego od nas przepisy prawa – staraliśmy się możliwie uprościć język, jednak gdybyś miał jakiekolwiek pytania, oczywiście chętnie na nie odpowiemy.§ 1  Przedmiot Regulaminu i założenia CCC Klub


1. Niniejszy dokument określa:

a. zasady funkcjonowania CCC Klub;

b. warunki uczestnictwa w CCC Klub, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Klubowiczów;

c. korzyści oferowane Klubowiczom, takie jak Prezenty lub Promocje;

d. zasady prowadzenia Komunikacji.


2. CCC Klub ma na celu promowanie i reklamę Organizatora, w tym poprzez stałe dopasowywanie do indywidualnych potrzeb Klubowiczów, np. poprzez analizę tego jak często pełnoletni Klubowicze odwiedzają Stronę Internetową, czy jakie produkty kupują w sklepach stacjonarnych Organizatora. Im częściej pełnoletni Klubowicze będą korzystać z usług Organizatora i nabywać jego produkty, tym lepsze Promocje i niespodzianki będzie mógł przygotować dla tych Klubowiczów. Brak uczestnictwa w CCC Klub lub nieosiągnięcie przez Klubowicza wieku 18 lat uniemożliwi Organizatorowi takie działanie.


3. W ramach CCC Klub Organizator tworzy profile pełnoletnich Klubowiczów - analizuje i prognozuje ich osobiste preferencje, co pozwala im na skorzystanie z profitów niedostępnych dla innych klientów Organizatora, np. dedykowane Promocje, Prezenty, czy wiadomości w ramach Komunikacji. Tworzenie profili pełnoletniego Klubowicza jest niezbędne w tym celu – bez opracowania profilu takiego Klubowicza Organizator nie byłby w stanie poznać jego potrzeb iupodobań, a Klubowicz ten nie mógłby korzystać z CCC Klub.


4. CCC Klub skierowany jest do każdej osoby powyżej 16 roku życia zainteresowanej udziałem w nim (dostęp do CCC Klub nie jest ograniczony).§ 2  Definicje


Wszelkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą, będą miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej:


1. CCC Klub – program lojalnościowy Organizatora, którego specyfikę i zasady określa Regulamin. CCC Klub jest organizowany i zarządzany przez Organizatora w celu promocji i reklamy Organizatora. CCC Klub ma na celu promocję i reklamę Organizatora, w tym zwiększanie jego popularności, zachęcanie do zakupu jego produktów i korzystania z jego usług. Żadne Promocje lub inne szczególne oferty nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej Promocji, innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej.


2. Dane Osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.


3. Formularz Zgłoszeniowy – formularz wypełniany przez osobę przystępującą do CCC Klub, zawierający jej Dane Osobowe.


4. Karta – oznaczona indywidualnym numerem karta wydawana nieodpłatnie Klubowiczom przez Organizatora, potwierdzająca przystąpienie Klubowicza do CCC Klub i umożliwiająca korzystanie z niego. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. W ramach rozwoju funkcjonalności CCC Klub dla wygody Klubowiczów Organizator może w szczególności wydawać Kartę w formie elektronicznej.


5. Klubowicz – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i która w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpiła do CCC Klubu, na podstawie prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).


6. Komunikacja – usługa, w tym świadczona drogą elektroniczną, niezbędny element CCC Klub, komunikacja prowadzona przez Organizatora wobec Klubowicza drogą elektroniczną, w szczególności w formie wiadomości e-mail, wiadomości na podany przez Klubowicza numer telefonu oraz drogą pocztową, dotycząca CCC Klub, w szczególności Promocji oraz ofert dotyczących produktów i usług Organizatora, w tym dedykowanych wyłącznie dla Klubowiczów. W ramach rozwoju funkcjonalności CCC Klub Organizator może prowadzić Komunikację także innych kanałami.


7. Konto – usługa świadczona droga elektroniczną, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, pozwalający na korzystanie przez Klubowicza z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klubowicz loguje się na swoje Konto po zawarciu Umowy w sposób wskazany w formularzu logowania. Konto umożliwia przede wszystkim edycję i przechowywanie informacji o danych osobowych Klubowicza oraz dostęp do Regulaminu. Zalogowanie do Konta wymaga podania jedynie ograniczonej ilości cyfr - w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. W zależności od decyzji Klubowicza i akceptacji odrębnych regulaminów, Konto może być również elementem szerszych usług świadczonych elektronicznie, z których korzysta Klubowicz.


8. Organizator – spółka CCC S.A., z siedzibą Polkowicach przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692, REGON 390716905, NIP 692-22-00-609, o kapitale zakładowym 4 116 400,00 zł wpłaconym w całości, adres e-mail: info.pl@ccc.eu , numer telefonu +48 422 144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).


9. Prezent – określona przez Organizatora korzyść w formie rzeczowej, przyznawana Klubowiczowi na podstawie odrębnych zasad / regulaminów określonych przez Organizatora, w celu promocji i reklamy Organizatora, w tym jego produktów i usług oraz CCC Klub.


10. Promocja – szczególne warunki sprzedaży produktów Organizatora w określonym czasie, w tym dedykowane Klubowiczom (jak np. zniżki, obniżki, rabaty, bony, przeceny), uregulowane w ramach odrębnych zasad / regulaminów promocji, z których można skorzystać na zasadach tam określonych.


11. Regulamin / Umowa – niniejszy dokument określający zasady i specyfikę CCC Klubu oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej. Regulamin określa prawa i obowiązki Klubowicza i Organizatora. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


12. Strona Internetowa – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem www.ccc.eu/pl.


13. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, w tym do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego on-line oraz korzystania z Konta, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, w przypadku aplikacji mobilnych – urządzenie mobilne; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i
wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. By zawrzeć Umowę za pośrednictwem Strony Internetowej Klubowicz musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.§ 3  Postanowienia ogólne


1. W związku z uczestnictwem w CCC Klubie Organizator będzie (poniżej wskazane elementy są niezbędne, aby CCC Klub mógł funkcjonować):

a. analizować i prognozować aspekty dotyczące zachowania i osobistych preferencji pełnoletnich Klubowiczów, w tym w sposób zautomatyzowany, w celu tworzenia profili tych Klubowiczów, dedykowanych ofert i Promocji;

b. organizować Promocje oraz w zależności od swojej decyzji przekazywać Klubowiczowi Prezenty;

c. wysyłać Klubowiczowi wiadomości w ramach Komunikacji.


2. CCC Klub jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


3. Udział Klubowicza w CCC Klubie jest bezpłatny i dobrowolny.


4. Klubowicz może przystąpić do CCC Klubu w dowolnym momencie jego trwania.


5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w CCC Klubie nie mogą być przeniesione przez Klubowicza na osobę trzecią.


6. Klubowicz zobowiązany jest do uczestnictwa w CCC Klubie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. Klubowicz jest zobowiązany w szczególności do:

a. podania w Formularzu Zgłoszeniowym wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klubowicza;

b. niezwłocznego powiadomienia Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym;

c. zachowania numeru Karty w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim);

d. korzystania z usług i funkcjonalności CCC Klubu udostępnianych przez Organizatora w sposób niezakłócający funkcjonowania CCC Klubu oraz w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klubowiczów i Organizatora;

e. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach CCC Klubu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

f. niepodejmowania działań takich jak:

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klubowicza, w tym danych innych Klubowiczów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania CCC Klubu;

- modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Organizatora.


7. Informacje dotyczące CCC Klubu prezentowane na Stronie Internetowej lub w sklepach stacjonarnych Organizatora, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Organizatora do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.§ 4  Zawarcie Umowy


1. Warunkiem przystąpienia do CCC Klubu (zawarcia Umowy) jest:

a. ukończenie 16 lat i posiadanie ograniczonej lub pełnej zdolności do czynności prawnych (Umowa zawierana z osobą, która ukończyła 16 rok życia, a nie jest jeszcze pełnoletnia należy do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego);

b. wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w sposób poprawny, kompletny, czytelny i zgodny z prawdą oraz przekazanie go Organizatorowi (dodatkowo w przypadku Formularza Zgłoszeniowego on-line wymagane jest kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny oraz aktywacja konta na Stronie Internetowej);

c. zapoznanie się przez Klubowicza z Regulaminem i zaakceptowanie go;

d. otrzymanie od Organizatora Karty.


2. Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w CCC Klubie określonych w ust. 1 powyżej, osoba przystępująca do CCC Klubu staje się Klubowiczem. Po zawarciu Umowy Klubowicz może korzystać z Konta.


3. Organizator może udostępnić różne, wybrane przez siebie formy Formularza Zgłoszeniowego, w tym w szczególności w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej (np. do uzupełnienia za pośrednictwem Strony).


4. W ramach rozwoju funkcjonalności CCC Klubu Organizator może wprowadzić także inne formy Formularza Zgłoszeniowego.§ 5  Karta


1. Karty pozostają własnością Organizatora i są wydawane nieodpłatnie.


2. Klubowicz może mieć tylko jedną Kartę.


3. Karta może być używana wyłącznie przez Klubowicza, któremu została wydana.


4. Warunkiem skorzystania z dedykowanych Klubowiczowi korzyści, takich jak Promocje lub otrzymanie Prezentu jest okazanie lub podanie Organizatorowi numeru Karty. Karta może być używana przez osobę każdorazowo okazującą Kartę.


5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty, Klubowicz powinien zgłosić takie zdarzenie Organizatorowi (np. na adres e-mail info.pl@ccc.eu, pod numerem telefonu +48 422 144 222 lub w sklepie stacjonarnym Organizatora) – Klubowiczowi zostanie wydany nowy egzemplarz Karty.


6. W każdym przypadku zakończenia Umowy Klubowicz jest zobowiązany zniszczyć lub zwrócić Kartę Organizatorowi§ 6  Rozwiązanie Umowy


1. Czas trwania CCC Klubu jest nieoznaczony, przy czym Dane Osobowe Klubowicza zostaną usunięte przez Organizatora w każdym przypadku po trzech latach od ostatniej aktywności Klubowicza w CCC Klub, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W tym czasie postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.


2. Organizator może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klubowiczem a Organizatorem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

d. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).


3. Organizator może wypowiedzieć Klubowiczowi umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z CCC Klubu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa w § 9 poniżej z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klubowicza niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klubowicz (katalog zamknięty) narusza postanowienia § 3 ust. 5 i 6 Regulaminu.


4. Organizator swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 lub 3 powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Klubowicza w Formularzu Zgłoszeniowym.


5. W przypadku wypowiedzenia Umowy Promocje zachowują ważność przez okres wskazany w zasadach / regulaminach odrębnie uregulowanych przez Organizatora, nie dłużej niż przez czas trwania Umowy.§ 7  Reklamacje i pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów


1. Reklamacje dotyczące CCC Klubu mogą być zgłaszane do Organizatora w dowolnej formie, na przykład mailowo na adres e-mail: info.pl@ccc.eu lub telefonicznie pod numerem: +48 422 144 222.


2. Zaleca się podanie przez Klubowicza w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących reklamacji oraz ewentualnego żądania, a także danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji Klubowicza niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania (zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.


4. Uczestnictwo w CCC Klubie nie narusza uprawnień przyznanych Klubowiczowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Klubowicza statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.


5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Organizatora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.


6. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U. 2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klubowicza będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


7. Klubowicz będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klubowicz uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

b. Klubowicz uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klubowiczem a Organizatorem.

c. Klubowicz może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klubowiczem a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Klubowicz może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.§ 8  Dane osobowe


1. Administratorem Danych Osobowych Klubowicza jest Organizator.


2. Dane Osobowe Klubowicza podane w Formularzu Zgłoszeniowym, dane uzyskane w oparciu o aktywność pełnoletniego Klubowicza w Internecie, w aplikacjach mobilnych i sklepach stacjonarnych Organizatora lub Grupy CCC, dane o transakcjach dokonywanych przy użyciu Karty (w tym: numer Karty, data i miejsce transakcji, jej przedmiot, zapłacona cena oraz sposób rozliczenia transakcji), dane dotyczące lokalizacji (za dodatkową zgodą, która może być w każdej chwili odwołana za pomocą ustawień urządzenia Klubowicza) będą przetwarzane przez Organizatora w celu zawarcia Umowy oraz jej wykonywania, w szczególności:

a. rejestracji Klubowiczów, wydawania Kart, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;

b. prezentowania reklam, ofert i Promocji dot. produktów lub usług Organizatora;

c. oceny i analizy aktywności oraz informacji o pełnoletnim Klubowiczu, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), analiz rynkowych oraz statystycznych;

d. przyznawania, prezentowania, udzielania i realizacji dedykowanych pełnoletniemu Klubowiczowi ofert, Promocji, Prezentów lub treści reklamowych dot. produktów lub usług Organizatora, dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w tym w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


3. Profilowanie polega na zestawieniu wybranych Danych Osobowych z aktywnością pełnoletniego Klubowicza, np. w Internecie, w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych Organizatora oraz danych dotyczących lokalizacji (jeśli Klubowicz zgodzi się na geolokalizację). Działania te są konieczne do wykonania Umowy i:

a. pozwolą Organizatorowi lepiej zrozumieć zwyczaje oraz oczekiwania pełnoletniego Klubowicza, uczynić ofertę Organizatora, a także sam CCC Klub bardziej efektywnymi oraz dostosowanymi do potrzeb tego Klubowicza, a Klubowiczowi, który ukończył 18 lat umożliwią korzystanie z dedykowanych ofert, Promocji i Prezentów;

b. mają kluczowe znaczenie w realizacji CCC Klubu, który jest nastawiony na indywidualne potrzeby Klubowiczów.


4. Klubowiczowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo dostępu do jego Danych Osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.§ 9  Własność intelektualna


Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.), udostępnianych przez Organizatora, w szczególności prawa autorskie, przysługują Organizatorowi lub podmiotom, z którymi Organizator zawarł odpowiednie umowy. Klubowicz jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu korzystania z korzyści, jakie daje CCC Klub, na terenie całego świata przez czas trwania Umowy. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.§ 10  Zmiana Regulaminu


1. Organizator może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

d. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).


2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie Internetowej oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora i poinformuje Klubowiczów o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klubowicza adres e-mail lub numer telefonu, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. 


3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Klubowicz ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. Nie narusza to prawa Klubowicza do rezygnacji z udziału w CCC Klubie w każdym czasie i bez podawania powodów. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu dla przyznanych Klubowiczowi Prezentów lub zaproponowanych Promocji przed zmianą Regulaminu.§ 11  Rezygnacja / odstąpienie od Umowy


1. Klubowicz może zrezygnować z udziału w CCC Klubie w każdym czasie składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie np. mailowo na adres e-mail: info.pl@ccc.eu lub telefonicznie pod numerem: +48 422 144 222.


2. Niezależnie od uprawnienia do rezygnacji z udziału w CCC Klubie w każdym czasie, z uwagi na regulacje ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Klubowicz, który zawarł Umowę na odległość (tj. wypełniając Formularz Zgłoszeniowy online), może odstąpić od niej w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klubowicza oświadczenia Organizatorowi przed jego upływem. Klubowicz może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład:

a. mailowo na adres e-mail: info.pl@ccc.eu;

b. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.§ 12  Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od dnia: 17-05-2018r.


2. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.ccc.eu/pl, skąd Klubowicze mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora.


3. Umowa zawierana jest przez Organizatora w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy za pośrednictwem Strony Internetowej następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klubowicza.


4. Organizator zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług za pośrednictwem Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych przez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.


5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


6. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klubowicza będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Organizatorem a Klubowiczem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami miałoby zastosowanie w przypadku braku wyboru.Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat:
  CCC S.A.
  ul. Strefowa 6
  59-101 Polkowice


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić