Rezervujte online, vyzdvihnite v predajni. Pozrite ako to funguje >

Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Vybraná predajňa

Podmienky #yesCCC

Tieto obchodné podmienky určujú, akým spôsobom môže CCC používať fotografie, ktoré si pridáte do systému a označíte jedným z hashtagov CCC, napríklad #CCCgoformore.


Súhlasom, nám povolíte  používať Vaše fotografie na webovej stránke ccc.eu, instagramovom účte CCC a v iných propagačných materiáloch.


Obchodné podmienky obsahujú aj inštrukcie, ako môžete svoje fotografie odstrániť z našej databázy.


Aktuálny „Zoznam Hashtagov”, ktorý monitorujeme zahŕňa: #cccgoformore #cccshoesandbags #cccshoesbags #cccshoes #cccslovensko #lasocki #jennyfairy #sprandi #clarabarson


Pamätajte, aby sme mohli nájsť Vašu fotografiu, otagujte náš instagramový účet @cccshoesbags_sk, alebo Facebook @CCC.SlovakiaObchodné podmienky šírenia diel #YESccc

(ďalej tiež: „Obchodné podmienky”)


§ 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1.Obchodné podmienky stanovujú podmienky akcie #YESccc  o rozsahu možností používania poskytnutých diel spoločnosťou pomocou sociálnej siete Instagram, Facebook a webovej stránky CCC, na základe súhlasu udeleného Poskytovateľom diela. .

2.Nadobúdateľmi súhlasu sú:

a/ CCC.EU Sp. z o.o. so sídlom v Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Vroclav-Fabryczna v meste Vroclav, XI Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000506139, vlastniaca DIČ: 5020110639, IČO: 022395487 ,,základný kapitál 2.005.000,00 PLN .

b/ CCC S.A. so sídlom v Polkoviciach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Vroclav-Fabryczna v meste Vroclav, XI Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000211692, vlastniaca DIČ: 6922200609, IČO: 390716905, základný kapitál 4 116 400,00 PLN;

(ďalej len ,,Nadobúdatelia” , alebo ,,CCC”). Aby sa predišlo pochybnostiam, každému nadobúdateľovi licencie je udelená samostatná licencia (nie sú spoluautorizované a ustanovenia o spoluvlastníctve sa na licenciu neuplatňujú).

3.Poskytovateľom môže byť plnoletá fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony, a ktorá súhlasila s týmito Obchodnými podmienkami.


§ 2

UDELENIE SÚHLASU


1.V zmysle tohto Súhlasu sú dielami  fotografie, recenzie a iné materiály poskytnuté Poskytovateľom a označené na sociálnej sieti Instagram, alebo na portáli Facebook, aspoň jedným z výrazov uvedených v uvedenom zozname Nadobúdateľa (ďalej len: „Zoznam Hashtagov”), alebo zriadením funkcií umožňujúcich pridávanie fotografií alebo názorov na webových stránkach  Nadobúdateľa (ďalej len „Diela”).

2.Označenie diela zdieľaného cez Instagram, Facebook, alebo na webovej stránke CCC pomocou aspoň jedným z výrazov uvedených v Zozname Hashtagov udeľuje Poskytovateľ Súhlas pre CCC (vo význame definovanom nižšie) na základe podmienok a v rozsahu určenom v týchto Obchodných podmienkach. Poskytnutie Súhlasu zo strany Poskytovateľa spôsobom opísaným nižšie, nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho Zákonníka.

3.Udelenie Súhlasu zo strany Poskytovateľa  na používanie Diel a názorov, ktoré sa používajú v Dielach spoločnosťou (ďalej len: „Súhlas”) nasleduje po akceptácii Obchodných podmienok.

4.Akceptácia Obchodných podmienok môže byť vyjadrená prostredníctvom:

a.označenia príslušného ustanovenia na webovej stránke CCC týkajúceho sa akceptácie Obchodných podmienok zobrazeného pri použití funkcie „Pridať Fotografiu” alebo „Pridať Názor”;

b.poslania správy Poskytovateľom v znení  #YESccc v odpovedi na správu zaslanú Nadobúdateľom prostredníctvom účtu cccshoebags_sk na webovej stránke pod adresou https://www.instagram.com (ďalej tiež: „Instagram”); alebo

c.poslania správy Poskytovateľom v znení  #YESccc v odpovedi na správu zaslanú Nadobúdateľom prostredníctvom účtu @CCC.Slovakia na webovej stránke pod adresou https://www.facebook.com (ďalej tiež: „Facebook”)


§ 3

PRÁVO NA VÝZOR


1.Poskytovateľ udeľujúc Súhlas vyhlasuje, že:

a.súhlasí s bezplatnou distribúciou a používaním svojho výzoru a obrazu stranou CCC, poskytovaného v rámci Diel, počas trvania Súhlasu, v oblasti využívania a v rozsahu určenom v § 4 ods. 2 a 3 nižšie;

b.tretie osoby, ktorých výzor je súčasťou Diela, vyjadrili súhlas na bezplatnú distribúciu výzoru tretích osôb stranou CCC, ktorý je poskytovaný v rámci Diel počas trvania Súhlasu v oblasti využívania a v rozsahu určenom v § 4 ods. 2 a 3, a Poskytovateľ sa zaväzuje preukázať tento súhlas v písomnej forme na žiadosť CCC, alebo musí dokázať, že je zákonným zástupcom (napr. rodičom, alebo právnym zástupcom) osoby, ktorej výzor je poskytovaný v rámci Diel;

c.používanie výzoru vyššie uvedených osôb, neporušuje práva Poskytovateľa, ani tretích osôb, ani práva ďalších tretích osôb, najmä autorské práva (vlastnícke, alebo osobné), práva priemyselného vlastníctva a osobného dobra týchto osôb, ani tretích osôb.

2.Poskytovateľ sa zaväzuje, že vyššie uvedené zhody nebudú zrušené v celom rozsahu, ani v časti počas obdobia platnosti Súhlasu.


§ 4

AUTORSKÉ PRÁVA


1.Poskytovateľ udeľujúc Súhlas vyhlasuje, že:

a.mu patria autorské práva na Diela v súlade s Autorským zákonom č. 185/2015 Z.z., ako aj k ich jednotlivým častiam, ktoré tvoria jednotlivé Diela, v rozsahu potrebnom na vykonanie ustanovení Obchodných podmienok zo strany Poskytovateľa, vrátane najmä udelenia Súhlasu.

b.Diela neporušujú platné právne ustanovenia, najmä autorské práva (majetkové, alebo osobné), práva priemyselného vlastníctva a osobného dobra tretích osôb, najmä neobsahujú obsah s charakterom sexuálnej povahy, pornografickým, všeobecne považovaným za vulgárny, urážlivý, alebo obscénny, porušujúci rovnako slovenské ako aj medzinárodné právne a morálne normy, ktoré zachytávajú, alebo propagujú násilie, nenávisť, diskrimináciu (rasovú, kultúrnu, etnickú, náboženskú, alebo filozofickú atď.), porušujúci osobné dobrá, alebo urážajúci ľudskú dôstojnosť, alebo pocity iných osôb (vrátane náboženských a politických);

c.vlastnícke práva na Diela patriace Poskytovateľovi nie sú záložným predmetom a nie sú zaťažené právom tretích osôb.

2.Po akceptácii Obchodných podmienok, Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi nevýhradný, bezplatný Súhlas, bez časového a územného obmedzenia, pre používanie Diel, vo všetkých známych oblastiach použitia v čase udelenia súhlasu , najmä v oblastiach využívania v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z., ako aj v oblastiach využívania určených v pís. a. - f. nižšie, a tiež v rozsahu, v ktorom je to potrebné pre možnosť uverejnenia Diel na marketingové, reklamné a propagačné účely v počítačových sieťach, vrátane Internetu a Intranetu, najmä na webových stránkach Nadobúdateľa, v rámci sociálnych sietí (napr.: Facebook, Instagram) a na iných internetových stránkach. Nadobúdateľ je oprávnený používať Diela (spolu, alebo každé jednotlivo) na komerčné účely a/alebo reklamné, propagačné ciele v týchto oblastiach využívania:

a.v oblasti zachovania a reprodukcie vcelku, alebo čiastočne – vytváranie exemplárov určenou technikou, vrátane technológie tlače, reprografickej, magnetického záznamu a digitálnej technológie či multimédií, bez ohľadu na štandard, systém, formát, a na akomkoľvek médiu, najmä na zachovanie a reprodukciu v akomkoľvek množstve a forme;

b.v oblasti obchodu zahŕňajúc originál a kópie, na ktorých sú Diela alebo ich časti zaznamenané, uvedením na trh  na území Slovenskej Republiky a v zahraničí, ako aj ich požičanie alebo nájom ako originálu tak i jeho kópií;

c.v rozsahu šírenia Diel (spolu, alebo každé jednotlivo) vcelku, alebo v časti iným spôsobom, než je určené vyššie v pís. b. - verejné vykonanie, vystavenie, prehrávanie, prenos, a reemitovanie, a tiež zverejnenie Diel takým spôsobom, aby každý mohol mať k nim prístup v mieste a v čase podľa svojho výberu, vrátane šírenia v Internete, medzi inými na webových stránkach CCC, v rámci sociálnych sietí (Facebook, Instagram), na iných webových stránkach a v rámci tlače, najmä v novinách, alebo v materiáloch pre novinárov;

d.používanie Diel (spolu, alebo každé jednotlivo) na reklamné, propagačné a informačné účely CCC, bez obmedzenia, vrátane letákov, direct mailing-u, Internetu (najmä na webovej stránke CCC a prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram), ako aj v propagačných a reklamných materiáloch publikovaných na iných webových stránkach), v tlači, v televízii a prostredníctvom iných technických prostriedkov, ktoré sú vhodné vzhľadom na potreby propagácie a reklamy;

e.zavedenie Diel (spolu, alebo každého jednotlivo) vcelku, alebo v časti do teleinformatických, telekomunikačných, počítačových, vrátane Internetu, a do iných sietí, bez obmedzenia; zavedenie Diel (spolu, alebo každého jednotlivo) vcelku, alebo v časti do pamäti počítačov a ich spracovanie v pamäti počítačov, bez obmedzenia.

f.vykonávanie zmien, skrátenia, dekompozície, prekladov Diel (spolu, alebo každé jednotlivo) v rôznych jazykových verziách, tvorenia s využitím Diel a ich elementov koláže, alebo mozaík pozostávajúcich z viacerých Diel od rôznych autorov a šírenie Diel v každom jazyku, na akomkoľvek médiu.

3.Použitie Diel v oblastiach využívania určených v ods. 2 pís. a. – f. vyššie, môže nasledovať spoločne, alebo oddelene vo vzťahu k Dielam, vcelku, v časti, vo fragmentoch, samostatne, v kombinácii s dielami a inými elementami iných subjektov, vrátane ako časť kolektívnej práce, najmä vo forme koláže, alebo mozaiky, skladajúcej sa z mnohých Diel od rôznych autorov, po archivácii v každej forme, najmä v elektronickej a tlačenej, po vykonaní postupov, prispôsobení, doplnení, alebo iných zmien atď.

4.Poskytovateľ v rámci udeleného súhlasu povoľuje CCC a oprávneným subjektom prerobenie, adaptáciu, zmenu, preklad, prispôsobovanie Diel. Poskytovateľ akceptuje a súhlasí s vykonávaním zmien v Dielach, ktoré vedú k narušeniu jeho integrity, ak to je potrebné na použitie Diela v rámci stanovených oblastí využívania.

5.Poskytovateľ udeľuje súhlas na vykonávanie cez CCC a oprávnených subjektov podliehajúcich práv, vrátane riadenia a využívania  cez CCC závislých Diel a zaväzuje sa neodvolávať tento súhlas počas trvania Licencie, aj keď v tomto období nedôjde k šíreniu takého podliehajúceho diela.

6.Počas obdobia platnosti Súhlasu sa Poskytovateľ zaväzuje voči CCC k zdržaniu sa od vykonávania autorských osobných práv a autorského dohľadu vzhľadom na Diela.

7.Súhlas, o ktorom sa hovorí vyššie v ods. 2 zahŕňa právo na udelenie ďalších súhlasov. Najmä CCC má právo na prenos nadobudnutých práv, povolení a oprávnení na používanie Diel na iné subjekty podľa vlastného uváženia, bez dodatočnej odmeny za vec pre Poskytovateľa z toho titulu.

8.CCC nie je povinná zverejňovať Diela a odmietnutie šírenia si nevyžaduje odôvodnenie. CCC nebude zverejňovať najmä Diela, pri ktorých sa vyskytnú podozrenia, že môžu byť v rozpore s platnými právnymi predpismi, najmä ak môžu narušovať osobné dobrá, alebo iné práva tretích osôb.

9.Súhlas, o ktorom sa hovorí vyššie v ods. 2, bude udelený na obdobie 5 rokov, po ktorom sa Súhlas automaticky predlžuje na dobu neurčitú.

10.Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas platnosti Súhlasu, práva uvedené v ods. 1 pís. a-c. vyššie nebudú prenesené na tretie osoby.

11.Poskytovateľ je zodpovedný za porušenie práva tretích osôb v súvislosti s udelením Súhlasu, alebo použitím Diel, , najmä za porušenie autorských práv do Diel, alebo práva na výzor tretích osôb. Poskytovateľ sa zaväzuje uvolniť CCC od povinnosti poskytovania výhod v prospech tretích osôb akokoľvek spojených s porušením autorských práv, alebo s porušením výzoru tretích osôb a pokryť nároky tých tretích osôb v ich plnej výške, na žiadosť CCC.


§ 5

UKONČENIE SÚHLASU


1.Po uplynutí 5 rokov odo dňa udelenia Súhlasu, má každá strana právo zrušiť Súhlas na rok vopred, s platnosťou na konci daného kalendárneho roka.

2.Ukončenie Súhlasu zo strany Poskytovateľa môže nastať prostredníctvom:

a.kontaktovania Zákazníckeho servisu alebo

b.poslaním súkromnej správy na účet cccshoesbags_sk v sieti Instagram, alebo na účet @CCC.Slovakia v sieti Facebook. V obsahu textovej správy Poskytovateľ určuje rozsah Diel, ku ktorým chce zrušiť Súhlas. V prípade neurčenia rozsahu Diel v obsahu správy, sa predpokladá, že ukončenie sa týka všetkých Diel, ku ktorým Poskytovateľ udelil Súhlas.

3.Ukončenie Súhlasu zo strany Poskytovateľa prebieha spolu so stiahnutím súhlasu z jeho strany na používanie jeho výzoru, alebo výzoru tretích osôb, v súvislosti s ktorými vyjadril súhlas, poskytnutý v rámci Diela. Pre vylúčenie pochybností, ukončenie Súhlasu sa nevzťahuje na používanie Diel v období platnosti Súhlasu (neuplatňuje sa spätne).

4.CCC si vyhradzuje právo zrušiť Súhlas v prípade, že vzniknú vážne organizačné, ekonomické, alebo právne príčiny. Medzi vážne príčiny patria najmä:

a.zmena právnych predpisov, ktorá ovplyvňuje vzájomné práva a povinnosti, alebo zmena interpretácie vyššie uvedených právnych predpisov ako výsledok súdnych konaní, rozhodnutí, rekomendácií, alebo vlastných odporúčaní úradov alebo orgánov v danej oblasti;

b.zmena spôsobu vykonávania Súhlasu spôsobená technickými, alebo technologickými podmienkami;

c.zastavenie používania Diel zo strany Nadobúdateľa.

5.Ukončenie Licencie zo strany Nadobúdateľa môže nastať najmä prostredníctvom:

a.odstránením Diela, ktorého sa dotýka Súhlas, zo všetkých elektronických médií patriacich Nadobúdateľovi; alebo

b.v prípade, kedy Poskytovateľ určil Nadobúdateľovi e-mailovú adresu, alebo keď bol Súhlas  uzavretý prostredníctvom portálov Instagram, alebo Facebook, a to:

– odosielaním správy na e-mailovú adresu, ktorá informuje o ukončení Súhlasu;

– odoslaním súkromnej správy Poskytovateľovi z účtu cccshoesbags_sk na portál Instagram, alebo v prípade portálu Facebook s účtu @CCC.Slovakia, informujúcej o ukončení Licencie.


§ 6

OSOBNÉ ÚDAJE


1.Osobné údaje Poskytovateľov budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi v rozsahu zhodným s Obchodnými podmienkami a udeleným Súhlasom, najmä v rozsahu potrebnom na:

a.uzavretie zmluvy na používanie Diel a jej plnenia,

b.šírenie Diel,

c.poskytovania výzoru Poskytovateľa a výzoru tretích osôb, vo vzťahu ku ktorým má právo dať súhlas na jeho používanie,

d.vedenie kontaktu s Poskytovateľom;

e.vyšetrovanie nárokov a obrany pred možnými nárokmi strán a tretích osôb.

2.Administrátorom osobných údajov je CCC S.A. so sídlom v Polkoviciach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Vroclav-Fabryczna v meste Vroclav, XI Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000211692, vlastniaca DIČ: 6922200609, IČO: 390716905, základný kapitál 4 116 400,00 PLN.

3.Prenos osobných údajov zo strany Poskytovateľa je dobrovoľný, ale potrebný pre udeľovanie Súhlasu v prospech CCC. Poskytovateľ, ktorého osobné údaje sú spracovávané v súvislosti s udelením Súhlasu, má kedykoľvek právo prístupu k obsahu svojich osobných údajov, tiež na ich opravu, aktualizáciu, doplnenie a odstránenie za podmienok určených v zákone o ochrane osobných údajov a GDPR.


§ 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1.Obsah Obchodných podmienok je k dispozícii na adrese https://www.ccc.eu/sk/YESccc na webovej stránke CCC.

2.CCC si vyhradzuje právo na zmenu obsahu Obchodných podmienok v prípade, že vzniknú vážne organizačné, ekonomické, alebo právne príčiny. Medzi vážne príčiny patria najmä:

a.zmena právnych predpisov, ktorá ovplyvňuje vzájomné práva a povinnosti, alebo zmena interpretácie vyššie uvedených právnych predpisov ako výsledok súdnych konaní, rozhodnutí, rekomendácií, alebo vlastných odporúčaní v danej oblasti úradov, alebo orgánov;

b.zmena spôsobu vykonávania Súhlasu spôsobená technickými, alebo technologickými podmienkami;

3.V prípade zmeny v Obchodných podmienkach, CCC poskytne jednotné znenie Obchodných podmienok prostredníctvom ich uverejnenia na adrese uvedenej v ods. 1.

4.Zmeny v Obchodných podmienkach vo vzťahu k aktuálnym Poskytovateľom, sú platné od momentu ich zrejmého určenia a uverejnenia na adrese uvedenej v ods. 1. Poskytovatelia, ktorí predtým súhlasili s Obchodnými podmienkami, majú právo od nich odstúpiť v termíne do 14 dní odo dňa oznámenia o zmene Obchodných podmienok. Zmeny Obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť voči Účastníkom, ktorí súhlasili s Obchodnými podmienkami po uplynutí termínu uvedenom v predchádzajúcej vete.

5.Pre vylúčenie pochybností, zmena Zoznamu Hashtagov nepredstavuje zmenu Obchodných podmienok. V prípade odstránenia určeného výrazu zo Zoznamu Hashtagov, na Diela, ktorým už bol udelený Súhlas, sa bude Súhlas vzťahovať.

6.Zásady fungovania portálov Instagram a Facebook, ich ochrany osobných údajov a podmienky používania zo strany služieb dodávateľov softvéru a funkcií umožňujúcich prenos Diel, nepredstavujú súčasť Obchodných podmienok a sú upravené v osobitných podmienkach.

7.Príslušným právom pre tieto Obchodné podmienky je slovenské právo.

8.Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú Obchodné podmienky, sa uplatňuje najmä Občiansky zákonník (č.40/1960 Z. z. aktuálnom znení) Autorský zákon (č.185/2015 Z.Z.) a iné platné právne predpisy.

9.V prípade, kedy jednotlivé ustanovenia Obchodných podmienok budú neplatné, alebo neúčinné v celom rozsahu, alebo v časti pre akýkoľvek dôvod, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti. Namiesto neplatných, alebo neúčinných ustanovení, sa vzťahujú ustanovenia používané takým spôsobom, aby bol čo najviac naplnený účel Obchodných podmienok.